Cynnwys fideo o ansawdd uchel i gleientiaid mawr a bach

P’un a ydych yn chwilio am fideo i hyrwyddo eich cynnyrch newydd, hysbyseb deledu ar gyfer eich gwasanaeth, fideo esboniadol wedi’i animeiddio, neu eisiau arbed amser ac arian drwy gynhyrchu cyfres o fideos hyfforddi, gadewch i ni fynd â chi drwy’r broses gyfan o’r dechrau i’r diwedd.

Rydym hefyd yn cynnig taliadau wedi’u rhannu dros dri mis i helpu i ledaenu’r gost, darganfod mwy yma.

Video Production

Y Broses Gynhyrchu

Pre Production

Cyn-gynhyrchu

Mae pob fideo yn dechrau yma, dyma lle rydym yn datblygu’r cysyniad o amgylch eich amcanion. Rydyn ni’n meddwl pam mae angen y fideo hwn arnoch, pwy fydd yn gwylio a beth ydych chi am iddyn nhw ei wneud wedyn. Mae treulio digon o amser yn ystod y cyfnod hwn yn hanfodol er mwyn sicrhau bod gweddill y broses yn mynd rhagddo’n ddidrafferth.

Production

Cynhyrchu

Dyma lle rydym yn gweithio ar recordio a chasglu popeth sydd ei angen ar gyfer eich fideo. Mae hyn yn cynnwys ffilmio, cyrchu lluniau archif, ffotograffiaeth, VFX, graffeg a cherddoriaeth.

post-production

Ôl-gynhyrchu

Dyma lle mae ein golygyddion yn dechrau eu gwaith ar eich fideo. Yn cyfuno’r holl asedau a gasglwyd wrth gynhyrchu i greu fideo y byddwch yn ei garu!

Ein Gwaith

Cwestiynau Cyffredin

Faint mae'n costio?

Mae cost cynhyrchu fideo yn dibynnu ar lawer o ffactorau, sy’n cynnwys:

  • gofynion cynllunio megis ymweliadau safle, sgriptio, byrddau stori, ac os ydych yn chwilio am hysbyseb deledu, mae angen i ni hefyd ystyried y broses o gydymffurfio â ClearCast;
  • gofynion ffilmio megis faint o amser y bydd yn ei gymryd, ble a faint o bobl sydd eu hangen; a
  • gofynion golygu megis faint o fideos a pha mor gymhleth yw'r golygu, yn enwedig ar gyfer animeiddio.

Felly, fel y gwelwch, mae'n eithaf anodd rhoi prisiau sefydlog ar gyfer cynhyrchu fideo gan fod pob prosiect yn wahanol. Rydym yn gweithio ar brosiectau sydd ag ystod eang o gyllidebau felly beth bynnag yw eich gofynion fideo, rydym yn siŵr y byddwn yn gallu cynnig gwasanaeth i chi.

Sawl aelod criw fydd yn dod i ffilmio?
Mae maint y criw ar gyfer ein cynyrchiadau yn amrywio yn dibynnu ar y math o fideo sy'n cael ei gynhyrchu. Fel arfer, ar gyfer y rhan fwyaf o fideos, ar wahân i ffilmio digwyddiadau, bydd maint y criw yn un neu ddau. Bydd gennych Gynhyrchydd hunan-saethu ac o bosib ail weithredwr camera. Ar gyfer ffilmio digwyddiadau, mae'n dibynnu'n fawr ar faint eich digwyddiad, fodd bynnag, byddem yn argymell dau neu dri aelod criw ar gyfer digwyddiad o faint bach i ganolig. Fel arfer, bydd gan hysbysebion teledu ddau neu dri aelod criw. Bydd gennych Gyfarwyddwr sy'n goruchwylio'r cynhyrchiad a naill ai un neu ddau o weithredwyr aml-sgiliau (yn gweithio ar gamera a sain). Efallai y byddwch hefyd yn penderfynu ychwanegu ffilmio o'r awyr at eich cynhyrchiad a allai olygu aelodau criw ychwanegol.
Allwch chi ychwanegu isdeitlau neu gapsiynau?
Mae gan y rhan fwyaf o'r fideos a ddarparwn isdeitlau neu gapsiynau, boed yn yr un iaith ar gyfer y rhai sydd â nam ar y clyw neu’n gyfieithiad i iaith arall. Gellir ychwanegu'r naill neu'r llall at y fideo ei hun neu gallwn ddarparu ffeil destun arbennig y gallwch ei lanlwytho gyda'r fideo fel y gall gwylwyr ddewis ei gwylio neu beidio.
Allwch chi wneud fersiynau mewn gwahanol ieithoedd?
Cynhyrchir y rhan fwyaf o'n fideos naill ai yn Gymraeg, Saesneg neu'r ddwy iaith gan ein bod yn gwmni dwyieithog balch a leolir yng Nghymru. Mae'n bwysig eich bod yn cynllunio ymlaen llaw os ydych chi'n meddwl y bydd angen i chi greu fersiynau mewn gwahanol ieithoedd gan ei bod yn llawer mwy cost-effeithiol penderfynu ar hyn cyn i'r ffilmio ddechrau. Yn ogystal â'r Gymraeg a'r Saesneg, gallwn hefyd gynhyrchu fideos mewn ieithoedd eraill.
Sut fydda i'n derbyn fy fideo?
Cyflwynir pob fideo yn ddigidol mewn fformat MP4 neu MOV, sef y rhai mwyaf cyffredin. Os oes angen i'ch fideo fod mewn fformat penodol neu'n is na maint ffeil penodol, rhowch wybod i ni a byddwn yn rhoi gwybod i chi os yw'n bosibl.

Ein Cleientiaid